ALLMÄNNA VILLKOR

ANNONSPOLICY

Denna annonspolicy (”Policyn”) är en del av Användarvillkoren och gäller mellan Gigleer Newco AB, org. nr 559338-9421 (”Gigleer”), och dig för Uppdrag som registreras på Plattformen.Genom att du har godkänt Användarvillkoren och förbundit dig att följa dem är du bunden att följa även denna Policy. Definitionerna i Policyn har den innebörd som anges i definitionskatalogen på Plattformen. De hittas under rubriken ”Allmänna villkor”.

1. BAKGRUND

Enligt de villkor som anges i den här Policyn kan du som Medlem göra följande när du är inloggad på ditt Medlemskonto:
1. Utannonsera Uppdrag genom att registrera Annonser på Plattformen 
2. Söka efter och svara på Annonser.

2. ALLMÄNT OM ANNONSERING

Du som registrerar en Annons godkänner nedanstående:
1. En Annons kommer att synas på Plattformen från och med att den registrerats
2. Gigleer kan behöva bearbeta Annonsen genom att exempelvis göra kopior, ändra format eller omkoda material för att kunna göra Annonsen tillgänglig på Plattformen.
3. Gigleer inte har någon skyldighet att visa Annonsen på Plattformen.

3. UPPGIFTER I ANNONSER

Det är du som registrerar en Annons som ansvarar för innehållet i Annonsen och du intygar att nedanstående kriterier möts:
1. De uppgifter du lämnar är korrekta.
2. Du äger eller har rättigheter i form av copyright, patent, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter till de bilder och uppgifter du lämnar och du bryter inte mot tredje parts upphovsrätt till sådana rättigheter.
3. De uppgifter du lämnar strider inte mot någon lag, förordning, myndighetsbeslut, god sed och har inte ett stötande eller kränkande innehåll.
4. Du använder inte Annonsen för att delta i eller underlätta för illegala aktiviteter.
5. Annonsen skadar inte Gigleer eller någon av företagets Medlemmar.
6. Annonsen är seriöst menad, d.v.s. att den enligt Gigleers bedömning inte kan anses utannonsera ett Uppdrag som är omöjligt att utföra, har ett pris som inte kan anses marknadsmässigt eller andra omständigheter som gör att seriositeten går att ifrågasätta.
7. En Medlems svar att anta ett Uppdrag är seriöst. Svaret ska enligt Gigleers bedömning inte kunna anses vara svar på en Annons där villkoren för att anta ett Uppdrag inte kan anses vara marknadsmässiga. Det ska inte heller, enligt Gigleers bedömning, finns andra omständigheter som gör att seriositeten går att ifrågasätta.
8. Annonsen är inte ren marknadsföring, d.v.s. Annonsen får endast innehålla beskrivning av Uppdrag samt uppgifter som är nödvändiga för att förstå Uppdraget. Även svar på en annons ska innehålla nödvändiga uppgifter och inte ren marknadsföring.
9. Du registrerar bara en Annons per Uppdrag. Om du vill lägga upp en ny Annons för samma Uppdrag måste du först ta bort den tidigare Annonsen.
10. Du lägger inte till ytterligare Uppdrag i samma Annons om du uppdaterar eller förnyar annonsen. Om du vill lägga till ytterligare Uppdrag ska du göra det genom att registrera en ny Annons.
11. Information i länkar eller hänvisningar i Annonsen uppfyller kraven som fastställs i denna Policy.

4. GIGLEERS GRANSKNING OCH RÄTT ATT NEKA OCH TA BORT ANNONSER

Gigleer förbehåller sig rätten att neka en Annons från att registreras och ta bort en registrerad Annons, framförallt i nedanstående fall:
1. Annonsen avviker från Policyn eller har satts upp av Medlemmar som tidigare brutit mot Medlemsvillkoren, mot Gigleers övriga villkor, i övrigt mot lag eller förordning eller god sed.
2. Annonsen måste tas bort på grund av myndighetsbeslut, bryter mot tredje parts upphovsrätt, bryter mot annan lag eller förordning, strider mot god sed eller bryter på annat sätt mot denna Policy eller mot Gigleers övriga villkor.

5. ÄNDRINGAR AV POLICYN

1. Gigleer uppdaterar regelbundet Policyn för att skildra eventuella ändringar i hur vi behandlar Annonser. Vid väsentliga förändringar är Gigleer skyldigt att informera dig. Har du frågor om Policyn kan du kontakta oss på support@gigleer.se.

MEDLEMSVILLKOR

Dessa medlemsvillkor (”Medlemsvillkoren”) gäller mellan Gigleer AB, org. nr 559258-6282(”Gigleer”), och dig som Medlem. I Medlemsvillkoren ingår Gigleers Personuppgiftspolicy och Cookiepolicy som finns att läsa på Gigleers plattform (”Plattformen”) under rubriken ”Allmänna villkor”. Genom att registrera dig på Plattformen och öppna ett Medlemskonto godkänner du Medlemsvillkoren och förbinder dig att följa dem. Definitioner i Medlemsvillkoren har den innebörd som anges i definitionskatalogen. Den finns att läsa under rubriken ”Allmänna villkor” på Plattformen.

1. BAKGRUND

1. På Plattformen tillhandahåller Gigleer en marknadsplats som gör det möjligt för företag att utannonsera Uppdrag samt att söka efter lämpliga uppdragstagare. På motsvarande sätt erbjuder Plattformen en möjlighet för uppdragstagare att söka och erhålla annonserade Uppdrag. Genom att registrera dig som Medlem på Plattformen får du tillgång till Plattformen och möjlighet att använda de Tjänster som Gigleer erbjuder på Plattformen.
2. Medlemsvillkoren, tillsammans med villkoren för Gigleers Tjänster samt övriga villkor som Gigleer i vissa fall tillhandahåller en Medlem separat, beskriver de villkor som gäller för användning av Plattformen och av Gigleers Tjänster.

2. ATT BLI MEDLEM

1. Både företag och privatpersoner kan bli medlemmar på Gigleers Plattform och skapa ett Medlemskonto. [Som företag anmäler du dig genom att göra en Medlemsansökan för Företag, och som privatperson blir du medlem genom att göra en Medlemsansökan för Privatperson]. Som privatperson måste du vara minst 18 år gammal eller ha målsmans godkännande för att kunna registrera dig. Du som fyller i registreringen intygar att de uppgifter du lämnar är korrekta. Om du registrerar ett företag intygar du dessutom att du har behörighet att förbinda företaget till Gigleers Medlemsvillkor. 2. Gigleer förbehåller sig rätten att begära kompletterande information för att acceptera en medlemsregistrering. Gigleer förbehåller sig vidare rätten att neka medlemsregisteringar. Det gäller i synnerhet för företag eller privatpersoner som tidigare brutit mot Medlemsvillkoren, mot Gigleers övriga villkor eller i övrigt mot lag eller förordning.

3. DITT MEDLEMSKONTO

1. Som Medlem på Plattformen får du tillgång till ett Medlemskonto som du kan logga in på genom att uppge ditt telefonnummer eller användarnamn och lösenord. Medlemskontot gäller endast för, och får endast användas av, det företag eller den privatperson som öppnat kontot. För att upprätthålla säkerheten kring ditt Medlemskonto är det viktigt att du inte avslöjar ditt användarnamn och lösenord för någon annan.
2. Så länge du är Medlem ansvarar du för att dina medlemsuppgifter är korrekta samt att de uppdateras vid ändring.

4. GIGLEERS TJÄNSTER

1. När du är inloggad på Plattformen kan du använda de Tjänster som Gigleer erbjuder, vilket inkluderar att utannonsera Uppdrag, söka efter Uppdrag, anlita för Uppdrag och köpa tilläggstjänster. Vid användning eller köp av Tjänster gäller särskilda villkor som du åtar dig att följa när du använder dig av eller köper dessa Tjänster.

5. AVGIFTER

1. Gigleer har rätt att ta ut avgifter för de Tjänster som företaget erbjuder. Du kan ta del av aktuellt utbud av Tjänster och aktuella Avgifter på Plattformen.

5.2. ÅTERBETALNINGSPOLICY

1. Du som registrerar en annons har fram till 60 minuter innan “Giggets” start rättigheten att ta bort din annons utan att debiteras någon kostnad. Skulle du som arbetsgivare ta bort annonsen senare än 60 minuter innan “Giggets” start så kommer du att debiteras hela beloppet för arbetstillfället inkl. nettolön och Gigleers arvode. Detta kommer betalas genom en pappersfaktura med 10 dagars betaltid.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

1. Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Plattformen och Tjänsterna, inklusive Plattformens layout, tillhör Gigleer eller dess licensgivare och får inte användas av Medlemmar på annat sätt än vad som krävs för att använda Plattformen eller Tjänsterna enligt Medlemsvillkoren eller villkoren för respektive Tjänst.

7. PERSONUPPGIFTER

1. Gigleer behandlar personuppgifter i enlighet med Gigleers Personuppgiftspolicy. Genom att godkänna Medlemsvillkoren när du registrerar dig som Medlem samtycker du till Gigleers behandling av personuppgifter.

8. COOKIES

1. Gigleer använder cookies i enlighet med företagets Cookiepolicy. Genom att godkänna Medlemsvillkoren när du registrerar dig som Medlem samtycker du till Gigleers användning av cookies.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING

1. Driften av Plattformen kan störas av faktorer utanför Gigleers kontroll. Gigleer kan därför tillfälligt komma att stänga Tjänsterna och Plattformen för service och uppgraderingar. Gigleer garanterar därför inte, och ansvarar inte för, att Tjänsterna eller Plattformen är fri från fel eller avbrott. Fel i Tjänsterna eller på Plattformen ska anmälas till support@gigleer.com. Gigleer rättar fel och brister i Tjänsterna eller på Plattformen med den skyndsamhet som omständigheterna kräver och strävar efter att förlägga service och uppgraderingar till tidpunkter med låg trafik.
2. Plattformen är huvudsakligen en marknadsplats som låter Medlemmar utannonsera, köpa och sälja tjänster till varandra. Utöver vad som följer av respektive villkor för Tjänsterna saknar Gigleer kontroll över Medlemmarnas transaktioner. Gigleer ansvarar således inte för exempelvis fel eller brister i utannonserade eller utförda Uppdrag eller för Medlemmar som inte uppfyller sina åtaganden mot andra Medlemmar. Gigleer ansvarar inte heller för skada eller förlust som direkt eller indirekt uppkommer genom eller orsakas av användning av Tjänsterna eller Plattformen.

10. ÄNDRINGAR

1. Gigleer har rätt att alltemellanåt ändra eller göra tillägg till Medlemsvillkoren. Ändringar av och tillägg till Medlemsvillkoren publiceras på Plattformen. De nya Medlemsvillkoren gäller för nya Medlemmar från och med den dag Medlemsvillkoren publicerades. Befintliga Medlemmar blir bundna av de nya Medlemsvillkoren 30 dagar efter att meddelandet skickats per e-post eller publiceringen på Plattformen.

11. AVTALSTID

1. Medlemsvillkoren gäller från och med att en Medlem registrerat sig på Plattformen och tillsvidare. En medlem som vill säga upp sitt medlemskap ska anmäla det på sitt Medlemskonto. En medlem kan dock inte säga upp sitt medlemskap förrän han eller hon har fullgjort sina skyldigheter enligt pågående Uppdrag.
2. Gigleer har rätt att säga upp en Medlem med omedelbar verkan i nedanstående fall:
(i) Medlemmen brister i sina åtaganden mot Gigleer eller en annan Medlem.
(ii) Medlemmen försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, inleder företagsrekonstruktion eller kan på annat sätt befaras vara på obestånd eller i övrigt befaras inte rätteligen kunna fullgöra sina åtaganden enligt Medlemsvillkoren, övriga villkor för Tjänster eller gällande Uppdragsavtal.
(iii) Medlemmen bedriver direkt eller indirekt verksamhet som konkurrerar med Gigleer. Gigleer har alltid rätt att tillfälligt inaktivera en Medlems tillgång till Plattformen och Tjänsterna under den tid då Gigleer utreder om det föreligger någon grund för uppsägning av Medlem. När en Medlems medlemskap har upphört att gälla har Medlemmen inte längre tillgång till Plattformen eller Medlemskontot. Uppsägning av medlemskap innebär dock inte att Medlemmen befrias från skyldigheten att betala Avgifter för använda Tjänster eller i övrigt för förpliktelser som uppstått innan uppsägningen trätt i kraft, t.ex. den exklusivitet som i förekommande fall gäller för Medlemmen enligt Användarvillkoren.

12. ÖVERLÅTELSE

1. Gigleer har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Medlemsvillkoren till bolag som ingår i samma koncern. Gigleer har också rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Medlemsvillkoren till annan part, förutsatt att det övertagande bolaget skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Medlemsvillkoren på ett för Medlemmarna tillfredsställande sätt.

13. LAGVAL OCH TVIST

1. Svensk rätt ska tillämpas på Medlemsvillkoren. Tvist i anledning av Medlemsvillkoren ska avgöras av allmän domstol. Har du frågor om Policyn kan du kontakta oss på support@gigleer.se.

COOKIEPOLICY

Denna cookiespolicy (”Policyn”) är en del av Medlemsvillkoren och gäller mellan Gigleer AB, org. nr 559258-6282 (”Gigleer”) och dig för användningen av Plattformen. Genom att du har godkänt Medlemsvillkoren och förbundit dig att följa dem är du även bunden att följa denna Policy. Definitioner i Policyn har den innebörd som anges i definitionskatalogen. Den finns att läsa under rubriken ”Allmänna villkor” på Plattformen.
1. Bakgrund
Gigleer använder cookies för att känna igen din dator och för att särskilja dig från andra
användare på Plattformen. Denna Policy beskriver hur Gigleer använder sig av cookies.

2. VAD ÄR EN COOKIE?

En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot Plattformen sparas på din dator eller mobila enhet och vid senare besök hämtas från datorn eller enheten. Gigleer använder sig av två typer av cookies, nämligen permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobila enhet tills de antingen
i) upphör att gälla
ii) skrivs över av nya cookies
iii) du manuellt tar bort dem
Sessionscookies placeras temporärt i din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats, men försvinner när du stänger ner sidan, vilket innebär att de inte sparas permanent på din enhet.

3. SÅ ANVÄNDER GIGLEER COOKIES

1. Nödvändiga cookies. Dessa cookies krävs för driften av Plattformen och innefattar till exempel cookies som gör att du kan logga in på säkra områden på Plattformen eller utnyttja e-faktureringstjänster.
2. Cookies för analys och prestanda. De tillåter oss att räkna antalet besökare och att se hur besökare rör sig på Plattformen när de använder den. Detta hjälper oss att samla underlag för hur Plattformen generellt kan utvecklas, till exempel genom att se till att användarna lätt hittar vad de söker och förbättra hastigheten vid sökningar.  
3. Funktionalitetscookies. Dessa används för att känna igen dig när du återvänder till Plattformen och gör att vi kan anpassa vårt innehåll till dig och komma ihåg dina inställningar (till exempel val av region). Om du registrerar dig hos oss kommer vi att komma ihåg uppgifter om dig under ditt besök och eventuella framtida besök, förutsatt att cookien inte tas bort däremellan.
4. Cookies för s.k. targeting. Dessa cookies registrerar ditt besök på vår Webbplats, vilka sidor du har besökt och vilka länkar du har följt. Vi kommer att använda informationen för att göra Plattformen och reklamen som visas på den mer relevant för dig. För detta ändamål kan vi också komma att dela denna information med tredje part.

4. ATT NEKA ELLER ÅTERKALLA SAMTYCKE TILL ANVÄNDNING AV COOKIES

Du kan själv välja om du vill acceptera att ta emot cookies eller inte. Du blockerar cookies genom att aktivera en inställning i din webbläsare som gör att du kan neka alla eller vissa cookies. Om du i webbläsarens inställningar anger att cookies ska blockeras kommer du eventuellt inte kunna få tillgång till hela eller delar av Plattformen.

5. TREDJEPARTSCOOKIES

Ett antal auktoriserade tredje parter sätter ut cookies på Plattformen för att leverera tjänster som de tillhandahåller. Vi ber dig att observera att Gigleer inte har någon kontroll över de cookies som tredje part använder.

6. ÄNDRINGAR AV POLICYN

Gigleer uppdaterar regelbundet Policyn för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar cookies. Vid väsentliga förändringar ska Gigleer informera dig.

Har du frågor om Policyn kan du kontakta oss på support@gigleer.se.